Author C.L

“Đời mà nghĩ nhiều thì buồn lắm.”

1 2